Gabinet medycyny estetycznej
i kosmetologii mGaura

Godziny otwarcia

Poniedziałek  11:00 - 18.00
Wt - Pt; 10.00 - 18:00
Sobota: 10.00 - 14:00

Niniejszy Regulamin korzystania z usług w gabinecie MGaura określa ogólne warunki umowy, na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. 

 

Regulamin dostępny jest na stronie www.MGaura oraz do wglądu bezpośrednio  w recepcji gabinetu MGaura. 

Gabinet Dermatologii, Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii  zwany dalej MGaura. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. 1  MGaura ma swą siedzibę na  ul. Cieszkowskiego 82 w Swarzędzu. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10..00 – 18.00 oraz w soboty 10.00 – 14.00. Klient może wykonać usługę w wyżej wymienionych godzinach. 

1.2. Z usług oferowanych w MGaura mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby poniżej tego wieku  muszą przyjść na wizytę  z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

1.3. Klient może skorzystać z wybranej usługi salonu po zakwalifikowaniu go do  zabiegu poprzez wypełnienie stosownych formularzy tj.: formularza  wykluczającego przeciwwskazania do zabiegu, zgody na zabieg oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MGaura. 

1.4. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie MGaura wynikające  z jego winy. 

1.5. MGaura  ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy świadczenia  usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości w przypadku niestosownego zachowania klienta  lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu. W takiej sytuacji personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. 

1.6 MGaura zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz cennik usług dostępny jest do wglądu w recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.MGaura.pl 

1.7 Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. Korzystając z wybranej usługi w MGaura w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń. 

 

REGULAMIN REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUGI 

 

2.1 W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 510 235 281 lub mailowo na adres gabinetmgaura@gmail.com lub dokonując rezerwacji online poprzez adres www.vectusepilacja.pl 

 2.Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2.3. Klient otrzymuje  sms lub mail  potwierdzający rezerwację oraz 24 godziny wcześniej przypominający o zarezerwowanym terminie. 

2.4. Klientowi przysługuje prawo odwołania. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z recepcja gabinetu, przez sms 510 235 281 lub poprzez mail: gabinetmgaura@gmal.com co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.  

 

2.5. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako odbytej i zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany. 

2.6. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji salonu nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności. 

2.7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na ten zabieg. 

2.8. MGaura zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany, jako zrealizowany bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. 

2.9  MGaura zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów. 

2.10 Pakiety/Bony/Usługi  zakupione w MGaura nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę. 

2.11 Przed przystąpieniem do zabiegu u Klient automatycznie oświadcza, że: 

-  Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego,  

- Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał,  

- Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania,  

- Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów medycznych i kosmetycznych, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów,  

- Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg medyczny i kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu,  

- Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,  

- Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,  

- Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu  z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych,  

- Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I BONÓW ZNIŻKOWYCH 

 

3.1 Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do zabiegu do poinformowania Recepcji salonu, z jakiej promocji chce skorzystać oraz przedstawić uprawniający do takowej zniżki:  bon, voucher. 

3.2 Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą.Klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna na daną usługę. 

3.3 Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.  

3.4 Każda promocja : bon, voucher ma wpisaną datę, do kiedy można go wykorzystać. Po tym terminie staje się nieważny. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W MGaura 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

 4.1  W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi kosmetyczne oferowane w MGaura. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.mgaura.pl 

4.2  Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła i tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu. 

4.3 Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty. 

4.4 MGaura zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu. 

4.5 Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie MGaura. W tej sytuacji należy zgłosić taką prośbę osobiście lub telefonicznie jak najszybciej przed upływem terminu ważności Pakietu. 

4.6 MGaura nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi. 

4.7 Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na tą lub te partię ciała, które Korzystający określi przy zakupie Pakietu i nie mozna wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne partie ciała. 

4.8 Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach). 

4.9 Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie. 

4.10 MGaura zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego bez możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

5.1 Nie zastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności nie poinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług MGaura, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności MGaura za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym zabiegu.  

5.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania zabiegów. 

5.3 MGaura nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

6.1 MGaura zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.mgaura.pl 

6.2 Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny. 

6.3 Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu:  

Mgaura, Cieszkowskiego 82 62-020 Swarzędz  lub mailowo: gabinetmgaura@gmail.com. 

 Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni. 

 

TOP